Zásady vrácení peněz

RETURNS
You can return your purchased apparel within 14 days without any further explanation. If 14 days have gone by since your purchase, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange.
To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging. You also have to contact us via e-mail prior to any return action you take - we are humans and we will try our best to keep you happy with our products. To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.

NON-RETURNABLE ITEMS
Custom made apparel is exempt from being returned. Any item that has been adjusted according to the buyer cannot be returned.

REFUNDS (if applicable)
Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.
If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a reasonable amount of days.

Late or missing refunds (if applicable)
If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.
Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.
Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.
If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at kat@loveprojectrehab.com.

SALE ITEMS
Only regular priced items may be refunded, unfortunately sale items cannot be refunded.

EXCHANGES (if applicable)
We only replace items if they are clearly defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at kat@loveprojectrehab.com and we will sort it out together.

Gifts
If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and he will find out about your return.

SHIPPING
To return your product, you should mail your product to: Chvalova 9 Prague 3 CZ 13000
You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.
Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you, may vary.
If you are shipping an item over $75, you should consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.
_______________________________________________________
8. Reklamační řád
8.1. Pro uplatnění práva ze záruku / z odpovědnosti za vady je Kupující povinen předložit doklad, který potvrzuje, že bylo Zboží zakoupeno u Prodávajícího (fakturu, daňový doklad).
8.2. Reklamaci / práva z odpovědnosti za vady je Kupující povinen uplatnit buď e-mailem na info@loveprojectrehab.com nebo písemně doporučenou poštou na adresu Chvalova 1121/9, Praha 3, 13000.
8.3. Zboží musí být doručeno Prodávajícímu, aby mohl posoudit oprávněnost reklamace / uplatnění vady. V případě zaslání Zboží Prodávajícímu je nutné zboží Zabalit do původního balení (včetně původních etiket) a zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
8.4. Pokud je vada Zboží / reklamace uplatněna spotřebitelem, Výrobce rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od data převzetí reklamovaného zpoží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Kupující a Prodávající nedohodnou jinak.
9. Ostatní ujednání
9.1. V případě, že je Kupující spotřebitelem, má právo od Kupní smlouvy odstoupit za podmínek uvedeních v příloze č. 1 a 2 těchto VOP. V souladu s § 1837 odst. 1 písm. d) Kupující nemůže od Kupní smlouvy odstoupit, pokud bylo Zboží upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu (tzv. „Custom“ nebo „Osobní Design“).
9.2. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých z Kupní smlouvy nebo jejich jiných vzájemných vztahů.
9.3. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9.4. Smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávají výlučnou příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 3 pro rozhodování veškerých budoucích sporů z Kupní smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi.
9.5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 5.11.2018 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších. Vztah mezi Smluvními stranami se řídí VOP účinnými v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.