Obchodní Podmínky pro e-shop www.loveprojectrehab.com

 

Zboží, které má na sobě ručně nanášenou barvu (označeno jako "PAINTED" nebo "CUSTOM") je "zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu" a tudíž nelze podle § 1837 písm. d) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o dodávce zboží (tj. zboží je nevratné). V jednotlivých případech je možné, aby se Prodávající s Kupujícím dohodli, že Kupující vrátí zboží a Kupní cena mu bude vrácena v podobě kreditu na dárkovou kartu v rámci eshopu www.loveprojectrehab.com

Každý kus zboží je Prodávajícím vyroben až po objednání tohoto zboží Kupujícím a Kupující je přímo vyzván v rámci objednávky (v poznámkách při check-outu) specifikovat podobu své objednávky, případně dále komunikovat své požadavky našemu týmu na sociálních sítích, e-mailu či telefonním čísle. Každý kus označený jako PAINTED nebo CUSTOM je jen jeden na světě a je vytvořen přímo pro Kupujícího.

****

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Preambule
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě http://loveprojectrehab.com, který je provozován Prodávajícím.
  • Kupující odesláním objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že se před jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Definice

Následující pojmy mají v těchto VOP význam, který je definován v tomto článku:

E-shop“ je v internetový obchod http://loveprojectrehab.com;

Prodávající“ je společnost Velvet_Digital s.r.o. , se sídlem Chvalova 1121/9, Praha 3, 13000 , IČ: 29462649,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze, oddíl C, vložka 249063;

Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, spotřebitel nebo podnikatel, který si od Prodávajícího prostřednictvím E-shopu kupuje Zboží;

spotřebitel“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná;

podnikatel“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele;

Kupní smlouva“ je kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je Zboží;

Zboží“ jsou movité věci, které Prodávající prodává v E-shopu

 1. Obecná ustanovení
  • Tyto VOP tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.
  • V případě rozporů mezi Kupní smlouvou a těmito VOP má přednost Kupní smlouva.
  • Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
  • Kontaktní údaje Prodávajícího jsou e-mail: info@loveprojectrehab.com, telefon: 602466441 adresa sídla: Chvalova 1121/9, Praha 3, 13000  korespondenční adresa pro zasílání zboží: Pražská 16, Praha 10, 10200.
 2. Uzavření Kupní smlouvy
  • Objednávku na dodání Zboží je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém E-shopu.
  • Návrhem k uzavření Kupní smlouvy je umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na webové stránky E-shopu, Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky Kupujícího Prodávajícímu. Přijetí objednávky Prodávající potvrdí Kupujícímu informativním emailem na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede v objednávce. Vzniklou Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze změnit nebo rušit pouze na základě dohody Prodávajícího a Kupujícího nebo na základě zákonných důvodů. Pokud by si Kupující objednal jiné zboží, než které je nabízeno na E-shopu nebo pokud by si objednal Zboží, u kterého je na E-shopu uvedeno, že není aktuálně dostupné, je Kupní smlouva uzavřena teprve výslovnou akceptací objednávky ze strany Prodávajícího. V případě, že by Prodávající neměl Zboží, které si objednal Kupující, aktuálně na skladě, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit (písemně nebo e-mailem) a v takovém případě vrátí Kupujícímu uhrazenou kupní cenu nebo mu umožní vybrat si jiné Zboží ve stejné hodnotě, případně se Prodávající a Kupující dohodnou na vypořádání jiným způsobem nebo čekací lhůtě na dodání objednaného zboží.
  • Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž Kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Kupující, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, zasláním objednávky souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy v českém jazyce.
 3. Cena a platba
  • Ceny Zboží uváděné na E-shopu Prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím na E-shopu nabízeny. Náklady na dopravu Zboží Kupujícímu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená na E-shopu u Zboží v době odeslání objednávky Kupujícím.
  • Daňový doklad vystavený na základě Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující obdrží daňový doklad/fakturu elektronicky e-mailem (nebo jiným způsobem) po zaplacení Zboží. Zboží bude Kupujícímu odesláno až po úplném zaplacení kupní ceny a nákladů na dopravu, Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny majetkem Prodávajícího.
  • Kupní cena Zboží a náklady na přepravu budou uhrazeny buď přes platební systém PayPal nebo skrz platební bránu GoPay na uvedený bankovní účet Prodávajícího.
  • V případě, že kupní cena nebude uhrazena (tj. připsána na účet Prodávajícího) do 3 pracovních dníode dne uzavření Kupní smlouvy, Kupní smlouva automaticky zaniká (rozvazovací podmínka).
  • Prodávajícím nebude po Kupujícím požadovat úhradu žádných nákladů na prostředky komunikace na dálku.
 4. Dodací lhůta a podmínky dodání
  • Zboží bude dodáno ve lhůtě, která je u daného Zboží uvedena na E-shopu nebo může být upřesněna Prodávajícím v následné komunikaci (v takovém případě platí upřesněná dodací lhůta), přičemž dodací lhůta běží ode dne připsání kupní ceny Zboží a nákladů na přepravu na bankovní účet Prodávajícího. Dodací lhůta je obvykle (tj. může být i kratší nebo delší) jeden až čtyři týdny v závislosti na vytíženosti ateliéru, který připravuje Zboží pro E-shop a podle dostupnosti Zboží.
  • Dodání Zboží bude provedeno prostřednictvím třetí osoby – dopravce na adresu Kupujícího, kterou uvede v objednávce. V případě neúspěšného doručení Zboží (adresa nebude existovat nebo nebude k nalezení, Kupující nebude zastižen) bude na tuto skutečnost Kupující e-mailem upozorněn a na žádost Kupujícího bude provedeno opakované doručení Zboží. V případě, že první doručení nebylo úspěšné z důvodu na straně Kupujícího, bude opakované doručení provedeno na náklady Kupujícího a až poté, co budou tato částka připsána na účet Prodávajícího. V případě, že Kupující nepožádá o opakované doručení do pěti pracovních dní ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení, že první doručení nebylo úspěšné nebo že bude i druhé doručení neúspěšné z důvodu na straně Kupujícího, Kupní smlouva automaticky zanikne (rozvazovací podmínka) a Prodávající má právo si ponechat kupní cenu jako úhradu nákladů (škody) na pořízení a úpravu Zboží, které mělo být dodáno Kupujícímu.
  • Doručení Zboží bude provedeno prostřednictvím třetí osoby – dopravce, kterého zvolí Prodávající, na náklady Kupujícího. Prodávající splní svůj závazek dodat Zboží předáním Zboží prvnímu dopravci, tímto okamžikem také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci (na Zboží). Kupující si může dle dohody s Prodávajícím vyzvednout Zboží i osobně na místě určeném Prodávajícím a v takovém případě přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci (na Zboží) jeho převzetím.
  • V případě, kdy Kupující uhradí kupní cenu a Prodávající není schopen zajistit dodání Zboží ve stanoveném termínu, může Prodávající od Kupní smlouvy odstoupit a v takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu od odstoupení kupní cenu dohodnutým způsobem.
 5. Odpovědnost za vady, záruka
  • Kupující bere na vědomí, že Prodávající kupuje výrobky (oblečení, boty atd.) od svých dodavatelů, následně je upravuje a prodává je svým koncovým zákazníkům jako Zboží. Prodávající poskytuje na úpravu Zboží, které on sám provádí, záruku 24 měsíců (tj. Prodávající neposkytuje Záruku za jakost výrobků, které kupuje od svých dodavatelů – např. boty, oblečení). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad Zboží, za které je odpovědný Prodávající, v době 24 měsíců od převzetí.
  • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení Zboží, na poškození způsobené úmyslně nebo nesprávným zacházením (zejména v rozporu s návodem k použití) se Zbožím, vady způsobené vyšší mocí a vnějšími vlivy a událostmi, vady vzniklé v důsledku nedodržení pokynů výrobce a Prodávajícího pro užívání a údržbu, jiné vady, vyplývající z použití Zboží, které není v souladu s jeho určením a na vady Zboží, které plynou z vady věci, kterou Prodávající koupil od svých subdodavatelů a dále jí upravil a prodal jako Zboží.
  • Prodávající není odpovědný za na vady Zboží, které plynou z vady věci (např. boty, oblečení), kterou Prodávající koupil od svých subdodavatelůa dále jí upravil a prodal jako Zboží.
  • Pokudmá Zboží vadu, za kterou je odpovědný Prodávající,může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.
  • Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  • U Zboží prodávaného za nižší cenu se záruka a odpovědnost Prodávajícího za vady nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o Zboží použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím.
  • V rámci úpravy výrobků (oblečení, bot apod.) Prodávajícím mohou být do Zboží udělány díry, Zboží bude pomalováno a jinak upraveno. Tyto úpravy Zboží nemohou být považovány za vady, jedná se o designový prvek, který je součástí Zboží.
 6. Reklamační řád
  • Pro uplatnění práva ze záruku / z odpovědnosti za vady je Kupující povinen předložit doklad, který potvrzuje, že bylo Zboží zakoupeno u Prodávajícího (fakturu, daňový doklad).
  • Reklamaci / práva z odpovědnosti za vady je Kupující povinen uplatnit buď e-mailem na info@loveprojectrehab.com nebo písemně doporučenou poštou/soukromým dopravcem na adresu PROJECT REHAB, PRAŽSKÁ 16, PRAHA 10, 10200. 
  • Zboží musí být doručeno Prodávajícímu, aby mohl posoudit oprávněnost reklamace / uplatnění vady. V případě zaslání Zboží Prodávajícímu je nutné zboží Zabalit do původního balení (včetně původních etiket) a zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
  • Pokud je vada Zboží / reklamace uplatněna spotřebitelem, Výrobce rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od data převzetí reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Kupující a Prodávající nedohodnou jinak.
 7. Ostatní ujednání
  • V případě, že je Kupující spotřebitelem, má právo od Kupní smlouvy odstoupit za podmínek uvedeních v příloze č. 1 a 2 těchto VOP. V souladu s § 1837 odst. 1 písm. d).  Od Kupní smlouvy nelze odstoupit, pokud bylo Zboží upraveno ručně barvou, nebo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu (tzv. „Custom“ nebo „Osobní Design“).
  • Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých z Kupní smlouvy nebo jejich jiných vzájemných vztahů.
  • V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
  • Zboží, které má na sobě ručně nanášenou barvu (označeno jako "PAINTED" nebo "CUSTOM") je "zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu" a tudíž nelze podle § 1837 písm. d) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o dodávce zboží (tj. zboží je nevratné). V jednotlivých případech je možné, aby se Prodávající s Kupujícím dohodli, že Kupující vrátí zboží a Kupní cena mu bude vrácena v podobě kreditu na dárkovou kartu v rámci eshopu www.loveprojectrehab.com

   Každý kus malujeme až po objednání tohoto zboží Kupujícím a Kupující je přímo vyzván v rámci objednávky (v poznámkách při check-outu) specifikovat a měnit podobu své objednávky (např. umístění nebo míru pomalování), případně dále komunikovat své požadavky našemu týmu na sociálních sítích. Každý kus je jen jeden na světě a je vytvořen přímo pro Kupujícího.

   ****

 

 • Smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávají výlučnou příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 3 pro rozhodování veškerých budoucích sporů z Kupní smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi.
 • Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 5.11.2018 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších. Vztah mezi Smluvními stranami se řídí VOP účinnými v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

 

 

 

Příloha č. 1

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.


1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve..

2.2

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese PROJECT REHAB Pražská 16, Praha 10, 10200. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 

 

Příloha č. 2

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Kupní smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát Velvet_Digital s.r.o., Pražská 16, Praha 10, 10200. info@loveprojectrehab.com

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.