REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro prodej zboží v e- shopu na adrese:
www.loveprojectrehab.com

 

 

 1. Reklamační řád
  • Pro uplatnění práva ze záruku / z odpovědnosti za vady je Kupující povinen předložit doklad, který potvrzuje, že bylo Zboží zakoupeno u Prodávajícího (fakturu, daňový doklad).
  • Reklamaci / práva z odpovědnosti za vady je Kupující povinen uplatnit buď e-mailem na info@loveprojectrehab.com nebo písemně doporučenou poštou na adresu Chvalova 1121/9, Praha 3, 13000.
  • Zboží musí být doručeno Prodávajícímu v původním stavu, aby mohl posoudit oprávněnost reklamace / uplatnění vady. V případě zaslání Zboží Prodávajícímu je nutné zboží Zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
  • Pokud je vada Zboží / reklamace uplatněna spotřebitelem, Výrobce rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Kupující a Prodávající nedohodnou jinak.
 2. Ostatní ujednání
  • V případě, že je Kupující spotřebitelem, má právo od Kupní smlouvy odstoupit za podmínek uvedeních v příloze č. 1 a 2 těchto VOP. V souladu s § 1837 odst. 1 písm. d) Kupující nemůže od Kupní smlouvy odstoupit, pokud bylo Zboží upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.
  • Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých z Kupní smlouvy nebo jejich jiných vzájemných vztahů.
  • V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • Smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávají výlučnou příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 3 pro rozhodování veškerých budoucích sporů z Kupní smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi.
 • Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2018 a jsou k dispozici (taktéž) na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších. Vztah mezi Smluvními stranami se řídí VOP účinnými v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

 

 

 

Příloha č. 1

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.


1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícíhoformou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve..

2.2

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese [***]. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.